ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze internetsite, evenals haar inhoud - die op elk moment gewijzigd kan worden -, maakt het voorwerp uit van een uitsluiting van aansprakelijkheid, van een verklaring met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en van een melding met betrekking tot het auteurs- en merkenrecht. Deze site wordt niet op formele wijze bijgehouden, zij beoogt enkel om het publiek een makkelijke toegang tot informatie over Cantillana. 

 

Indien u niet akkoord gaat met de hiernavolgende bepalingen, verzoeken wij u deze internet site niet verder te gebruiken. 

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid 

1. Gebruiksvoorwaarden van de Cantillana internetsite 

Indien in deze site de termen " Cantillana ", "wij" of "onze" worden gebruikt, verwijzen deze naar Cantillana in haar geheel. Hetzelfde geldt indien niets toelaat om ervan uit te gaan dat Cantillana in het bijzonder wordt aangeduid,  voor zover er niets anders wordt  bepaald. 

 

2. Beperking van de garantie 

Cantillana doet er alles aan om op haar site enkel informatie of internetlinks aan te bieden waarvan de inhoud correct en actueel is. Deze informatie en internetlinks mogen slechts beschouwd worden als een dienst die aangeboden wordt voor het gemak van de lezer. Zelfs indien Cantillana van oordeel is dat de informatie die op deze manier ter beschikking wordt gesteld, correct is, kan deze toch fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Cantillana geeft bijgevolg geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie. 

 

Deze informatie wordt door Cantillana ter beschikking gesteld zonder de minste waarborg noch garantie van welke aard ook, ongeacht of dit uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend gebeurt. In het bijzonder wordt elke aansprakelijkheid uitgesloten voor materiële of juridische vergissingen of fouten of voor onbeschikbaarheid van producten of diensten, voor hun niet conformiteit met vereisten van de markt, noden van eender welke applicatie, wettelijke bepalingen van alle aard of octrooien, of nog omdat de vermeldingen die op deze site voorkomen niet correct, volledig, betrouwbaar, etc. zouden zijn. 

 

3. Aansprakelijkheid 

Cantillana wijst elke aansprakelijkheid af als gevolg van het gebruik van deze internetsite of van eender welke internetsite waartoe toegang kan worden verkregen via deze van Holcim. In het bijzonder wordt uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid voor directe, indirecte of andere schade uitgesloten die kan voortvloeien uit de toegang tot, het gebruik van of de onmogelijkheid van gebruik van de Cantillana site of van een site die u gebruikt om toegang te hebben tot de Holcim site, of voor elk gebrek of weglating met betrekking tot de inhoud van de site, zoals bijvoorbeeld virussen die een computer of een andere installatie die eraan is verbonden, kunnen binnendringen, of nog elk omzet- of winstverlies, evenals elk verlies van gegevens of elke onderbreking van de werking van om het even welke van uw installaties. 

 

Cantillana behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaand bericht deze site te wijzigen. Zij is echter niet gehouden deze site bijgewerkt te houden. In uw hoedanigheid van gebruiker gaat u ermee akkoord dat de toegang tot deze site, evenals het gebruik van de site en haar inhoud, op eigen risico gebeurt. Dit geldt eveneens voor de sites waarnaar deze site verwijst. 

 

4. Verbinding met internetsite van derden 

Cantillana staat niet in voor de inhoud van internetsites die uitgebaat worden door derden en die verbonden zijn met deze site of via dewelke u toegang heeft verkregen tot deze site. Bijgevolg aanvaardt Holcim geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites. Cantillana verschaft geen enkele garantie met betrekking tot dergelijke sites en sluit, wat haar betreft, elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot het gebruik van deze site van derden en met betrekking tot de informatie die deze sites bevatten. 

 

5. Geen investeringsaanbod of -verzoek 

De informatie die op deze site wordt verstrekt, mag op geen enkele wijze door investeerders worden gebruikt als basis voor hun aankoop- of verkoopbeslissingen, aangezien ze op geen enkele wijze een aanbod of verzoek met betrekking tot eender welke transactie op eender welke titel van Cantillana betreft. 

 

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle onderdelen van deze site zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Brussel zijn bevoegd om te oordelen over eender welk geschil met betrekking tot deze website, de inhoud van deze site, de informatie vervat in deze site, de website of internetpagina's die verbonden zijn aan deze site evenals het gebruik dat de gebruikers of eender welke derde van deze site maakt.