Standaard metselmortels

Metselmortel vormt de verbinding tussen de stenen. Daarom is mortel de belangrijkste component van uw huis of gebouw.

Mur 12/4
Metselmortel voor algemene toepassing - M 10 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Mur 12/4 kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken en kalkzandstenen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten (morteltoepassingstypes MX1, MX2 en MX3 volgens de bijlage A van NBN EN 1996-2 en de PTV 651).
Mur 12/4 wordt aanbevolen voor bakstenen met initiële wateropname van:
- IW 3: 1,5 à 4 kg/(m².min) voor normaal zuigende steentypes
- IW 4: > 4 kg/(m².min) voor sterk zuigende steentypes

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Het bepalen van de geschikte mortel gebeurt het beste in overleg met de producent.
Samenstelling
Mur 12/4 is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen, en hulpstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/2 volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.
Eigenschappen
Mur 12/4 is een droge industriële prestatiemetselmortel voor algemene toepassing (type G volgens EN 998-2) geschikt voor alle types metselwerk, met een voegdikte van 8 tot 12 mm (type Lv volgens PTV 651).
Mur 12/4 is houder van het merk van overeenkomstigheid BENOR.
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De hechting van de mortel aan de metselsteen wordt gecontroleerd door na één minuut twee gemetselde stenen van elkaar te trekken. Bij goede hechting ligt het breukvlak in de mortellaag.
De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Voor een goede hechting, sterk zuigende metselstenen vóórbevochtigen.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen, wind en temperaturen boven +30 °C.
Verbruik
Opbrengst:
± 625 L metselspecie per ton droge mortel, 
± 15 L metselspecie per zak van 25 kg droge mortel.
Technische kenmerken
Sterkteklasse *
M 10
 
Druksterkte na 28 dagen * volgens NBN EN 1015-11
> 10,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen ** volgens NBN EN 1015-11
> 2,5 N/mm²
 
Afschuifhechtsterkte na 28 dagen *
> 0,15 N/mm² tabelwaarde volgens NBN EN 998-2
 
Granulometrie / Korrelgrootte volgens NBN EN 1015-1
0/2 mm
 
Chloridegehalte * volgens NBN EN 1015-17
≤ 0,1 M.%
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat volgens NBN EN 1015-3
175 ± 10 mm
 
Volumemassa plastische mortel volgens NBN EN 1015-6
≥ 1700 kg/m³ (gemiddeld 1800 kg/m³)
 
Waterabsorptiecoëfficiënt * volgens NBN EN 1015-18
≤ 0,40 kg/(m²min0,5)
 
Waterbehoefte volgens NBN EN 1015-3
14 % ± 1 %
 
Luchtgehalte volgens NBN EN 1015-7
gemiddeld 17 % individueel < 19 (+2%)
 
Watervasthoudend vermogen volgens bijlage B van PTV 651
> 80%
 
Debiet / Opbrengst **
± 625 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel ** volgens NBN EN 1015-10
± 1725 kg/m³ ± 10%
 
Thermische geleidbaarheid λ10,droog (90,90) volgens EN 1745
(≤ 0,72 W/m.K) tabelwaarde, methode S1, zie PTV 651
 
Therm. geleidbaarheid λ10,droog (50,50) * volgens EN 1745
(≤ 0,77 W/m.K) tabelwaarde voor P = 50 %, methode S1, zie PTV 651
 
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt μ * volgens EN 1745
μ 15/35 tabelwaarde volgens EN 1745
 
Brandreactie / Klasse * volgens EN 13501-1
A1
 
Verwerkingstijd volgens NBN EN 1015-9
> 2 uur bij +20 °C
 
 
 
 
* Verklaring volgens CPR / DoP volgens EN 998-2
 
 
** Bijkomende Verklaring
 
 
Verpakking
Mur 12/4 is verpakt: 
- in plastic zakken van 25 kg op europalletten van 
1200 kg met een beschermhoes. 
- in bigbags van 1200 kg. 
De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en 
onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en 
beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden. 
 
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van Buildwise en van de technische fiche.

BENOR-Certificatie:
De BENOR-Certificatie van dit product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier/producent in staat is om doorlopend de overeenstemming van dit product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggend BENOR-fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de fabrikant verklaard worden en door de certificatie-instelling worden geverifieerd.

De bekomen afschuifhechtsterkte hangt af van de mortel, de metselsteen, het vochtgehalte en het vakmanschap.
De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.
Classificatie
Mur 12/4 is een prestatiemetselmortel voor algemene toepassing van sterkteklasse M 10 volgens EN 998-2.
CE-certificaatnummers: 0965-CPR-MM 505 en 0965-CPR-MM 503.
Mur 12/4 is BENOR gecertificeerd.


Voorbereiding mengsel
Mur 12/4 vermengen met ongeveer 14 % zuiver water (ong. 3,5 L water per zak van 25 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen tot de geschikte consistentie is bekomen.
De specie moet homogeen, smeuïg en klontvrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient de mortel verwerkt te worden binnen 2 uren (bij een omgevingstemperatuur van + 20 °C).
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
 

 

 

 

Mur 12/4 SPS
Metselmortel voor algemene toepassing - M 10 volgens EN 998-2 voor weinig of niet zuigende stenen
Toepassingsgebied
Mur 12/4 SPS kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken, kalkzandsteen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten (toepassingstype A en B volgens EN 998-2).
Mur 12/4 SPS wordt aanbevolen voor bakstenen met initiële wateropname van:
- IW1: < 0,5 kg/(m².min), (Hallergetal < 5 gr/(dm².min)) voor niet zuigende steentypes
- IW2: 0,5 - 1,5 kg/(m².min), (Hallergetal > 5-15 gr/(dm².min)) voor matig zuigende steentypes (o.a. strengpersstenen)

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Samenstelling
Mur 12/4 SPS is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen, en hulpstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/4 volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.
Eigenschappen
Mur 12/4 SPS is een droge voorgemengde metselmortel voor algemene toepassing (type G) in het bijzonder geschikt het vermetselen van weinig absorberende metselstenen.
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Voor een betere hechting kunnen afhankelijk van de steen bijkomende mortelaanpassingen noodzakelijk zijn.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
 
Verwerken
Mur 12/4 SPS vermengen met ongeveer 11 % zuiver water (ongeveer 4,4 L water per zak van 40 kg, 2,7 L water per zak van 25 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen tot de geschikte consistentie is bekomen.
De specie moet homogeen, smeuïg en klontervrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient de mortel (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C) verwerkt te worden binnen de 2 uren.
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan +30°C.
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind en temperaturen boven +30 °C.
 
Verbruik
Opbrengst Mur 12/4 SPS:
± 550 L metselspecie per ton droge mortel
± 14 L metselspecie per zak van 25 kg droge mortel
Technische kenmerken
Sterkteklasse
M 10
 
Druksterkte na 28 dagen
> 10,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen
> 2,5 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen
> 0,15 N/mm² (tabelwaarde volgens EN 1052-3 EN 998-2)
 
Granulometrie / Korrelgrootte
0/4 mm
 
Chloridegehalte
≤ 0,1 M.%
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat
175 ± 10 mm
 
Volumemassa plastische mortel
≥1750 kg/m³ (gemiddeld 2000 kg/m³)
 
Waterabsorptiecoefficiënt
≤ 0,40 kg/(m²min0,5)
 
Waterbehoefte
11 % ± 1 %
 
Luchtgehalte
< 20 % (gemiddeld 12 % ± 2%)
 
Waterretentie
75 - 80 %
 
Debiet / opbrengst
± 550 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel
± 1950 kg/m³ ± 10%
 
Thermische geleidbaarheid λ10,droog
(≤1,09 W/m.K) voor P=50% / (≤1,19 W/m.K) voor P=90%
 
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt μ
μ 15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745)
 
Brandreactie / Klasse
A1
 
Verwerkingstijd
> 2 uur
 
Verpakking
Mur 12/4 SPS is verpakt in zakken van 25 kg, gestapeld op europaletten van 1200 kg met een beschermhoes.

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het WTCB en van de technische fiche.

De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.
Veiligheidsrichtlijnen
Mur 12/4 SPS bevat cement. Deze reageert door vochtigheid alkalisch, waardoor huidirritaties kunnen optreden. Huid en ogen dienen beschermd te worden. Bij huidirritaties direct grondig wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en arts consulteren. Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 

 


 

Mur 12/4 W
Bastaardmetselmortel voor algemene toepassing - M 10 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Mur 12/4 W kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken en kalkzandstenen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten (morteltoepassingstypes MX1, MX2 en MX3 volgens de bijlage A van NBN EN 1996-2 en de PTV 651).
Mur 12/4 W wordt aanbevolen voor bakstenen met initiële wateropname van:
- IW 3: 1,5 à 4 kg/(m².min) voor normaal zuigende steentypes
- IW 4: > 4 kg/(m².min) voor sterk zuigende steentypes

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Het bepalen van de geschikte mortel gebeurt het beste in overleg met de producent.
Samenstelling
Mur 12/4 W is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen, en hulpstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 197-1 en gehydrateerde kalk volgens EN 459-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/2 volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.
Eigenschappen
Mur 12/4 W is een droge industriële prestatiebastaardmetselmortel voor algemene toepassing (type G volgens EN 998-2) geschikt voor alle types metselwerk, met een voegdikte van 8 tot 12 mm (type Lv volgens PTV 651).
Mur 12/4 W is houder van het merk van overeenkomstigheid BENOR.
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De hechting van de mortel aan de metselsteen wordt gecontroleerd door na één minuut twee gemetselde stenen van elkaar te trekken. Bij goede hechting ligt het breukvlak in de mortellaag.
De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Voor een goede hechting, sterk zuigende metselstenen vóórbevochtigen.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen, wind en temperaturen boven +30 °C.
Verbruik
Opbrengst:
± 625 L metselspecie per ton droge mortel, 
± 15 L metselspecie per zak van 25 kg droge mortel.
Technische kenmerken
Sterkteklasse *
M 10
 
Druksterkte na 28 dagen * volgens NBN EN 1015-11
> 10,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen ** volgens NBN EN 1015-11
> 2,5 N/mm²
 
Afschuifhechtsterkte na 28 dagen *
> 0,15 N/mm² tabelwaarde volgens NBN EN 998-2
 
Granulometrie / Korrelgrootte volgens NBN EN 1015-1
0/2 mm
 
Chloridegehalte * volgens NBN EN 1015-17
≤ 0,1 M.%
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat volgens NBN EN 1015-3
175 ± 10 mm
 
Volumemassa plastische mortel volgens NBN EN 1015-6
≥ 1700 kg/m³ (gemiddeld 1800 kg/m³)
 
Waterabsorptiecoëfficiënt * volgens NBN EN 1015-18
≤ 0,40 kg/(m²min0,5)
 
Waterbehoefte volgens NBN EN 1015-3
14 % ± 1 %
 
Luchtgehalte volgens NBN EN 1015-7
gemiddeld 17 % individueel < 19 (+2%)
 
Watervasthoudend vermogen volgens bijlage B van PTV 651
> 80%
 
Debiet / Opbrengst **
± 625 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel ** volgens NBN EN 1015-10
± 1775 kg/m³ ± 10%
 
Thermische geleidbaarheid λ10,droog (90,90) volgens EN 1745
(≤ 0,91 W/m.K) tabelwaarde, methode S1, zie PTV 651
 
Therm. geleidbaarheid λ10,droog (50,50) * volgens EN 1745
(≤ 0,81 W/m.K) voor P=50% tabelw. methode S1, zie PTV 651
 
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt μ * volgens EN 1745
μ 15/35 tabelwaarde volgens EN 1745
 
Brandreactie / Klasse * volgens EN 13501-1
A1
 
Verwerkingstijd volgens NBN EN 1015-9
> 2 uur bij +20 °C
 
 
 
 
* Verklaring volgens CPR / DoP volgens EN 998-2
 
 
** Bijkomende Verklaring
 
 
Verpakking
Mur 12/4 W is verpakt: 
- in papieren zakken van 25 kg op europalletten van 1200 kg met een beschermhoes. 
- in bigbags van 1200 kg. 
De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden. 
 
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van Buildwise en van de technische fiche.

BENOR-Certificatie:
De BENOR-Certificatie van dit product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier/producent in staat is om doorlopend de overeenstemming van dit product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggend BENOR-fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de fabrikant verklaard worden en door de certificatie-instelling worden geverifieerd.

De bekomen afschuifhechtsterkte hangt af van de mortel, de metselsteen, het vochtgehalte en het vakmanschap.
De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.
Classificatie
Mur 12/4 W is een prestatiemetselmortel voor algemene toepassing van sterkteklasse M 10 volgens EN 998-2.
CE-certificaatnummer: 0965-CPR-MM 505.
Mur 12/4 W is BENOR gecertificeerd.
Voorbereiding mengsel
Mur 12/4 W vermengen met ongeveer 14 % zuiver water (ong. 3,5 L water per zak van 25 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen tot de geschikte consistentie is bekomen.
De specie moet homogeen, smeuïg en klontvrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient de mortel verwerkt te worden binnen 2 uren (bij een omgevingstemperatuur van + 20 °C).
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
 

 

 

 

Mur 20/4
Metselmortel voor algemene toepassing - M 15 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Mur 20/4 kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken en kalkzandstenen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten (morteltoepassingstypes MX1, MX2 en MX3 volgens de bijlage A van NBN EN 1996-2 en de PTV 651).
Mur 20/4 wordt aanbevolen voor bakstenen met initiële wateropname van:
- IW3: 1,5 - 4 kg/(m².min) voor normaal zuigende steentypes
- IW4: > 4 kg/(m².min) voor sterk zuigende steentypes

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Het bepalen van de geschikte mortel gebeurt het beste in overleg met de producent.
Samenstelling
Mur 20/4 is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen en hulpstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/4 volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.
Eigenschappen
Mur 20/4 is een droge voorgemengde metselmortel voor algemene toepassing (type G volgens EN 998-2), geschikt voor alle types metselwerk, met een voegdikte van 8 tot 12 mm (type Lv volgens PTV 651).
Mur 20/4 is houder van het merk van overeenkomstigheid BENOR.
 
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De hechting van de mortel aan de metselsteen wordt gecontroleerd door na één minuut twee gemetselde stenen van elkaar te trekken. Bij goede hechting ligt het breukvlak in de mortellaag.
De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Voor een goede hechting, sterk zuigende metselstenen voorbevochtigen.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
Verwerken
 
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen, wind en temperaturen boven +30 °C.
Verbruik
Opbrengst:
± 600 L metselspecie per ton droge mortel.
± 15 L metselspecie per zak 25 kg droge mortel.
 
Technische kenmerken
Sterkteklasse *
M 15
 
Druksterkte na 28 dagen * volgens NBN EN 1015-11
> 15,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen ** volgens NBN EN 1015-11
> 3,5 N/mm²
 
Afschuifhechtsterkte na 28 dagen * volgens EN 1052-3
> 0,15 N/mm² tabelwaarde volgens NBN EN 998-2
 
Granulometrie / Korrelgrootte volgens NBN EN 1015-1
0/4 mm
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat volgens NBN EN 1015-3
175 ± 10 mm
 
Volumemassa plastische mortel volgens NBN EN 1015-6
≥ 1700 kg/m³ (gemiddeld 1950 kg/m³)
 
Waterabsorptiecoëfficiënt * volgens NBN EN 1015-18
≤ 0,40 kg/(m²min0,5)
 
Waterbehoefte volgens NBN EN 1015-3
13 % ± 1 %
 
Luchtgehalte volgens NBN EN 1015-7
gemiddeld 15 % individueel < 17 (+2%)
 
Watervasthoudend vermogen volgens bijlage B van PTV 651
> 80 %
 
Debiet / Opbrengst **
± 600 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel ** volgens NBN EN 1015-10
± 1900 kg/m³ ± 10 %
 
Thermische geleidbaarheid λ10,droog (90,90) volgens EN 1745
(≤1,30 W/m.K) tabelwaarde methode S1, zie PTV 651
 
Therm. geleidbaarheid λ10,droog (50,50) * volgens EN 1745
(≤1,16 W/m.K) voor P=50% tabelw. methode S1, zie PTV 651
 
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt μ * volgens EN 1745
μ 15/35 tabelwaarde volgens EN 1745
 
Brandreactie / Klasse * volgens EN 13501-1
A1
 
Verwerkingstijd volgens NBN EN 1015-9
> 2 uur bij 20 °C
 
 
 
 
* Verklaring volgens CPR / DOP volgens EN 998-2
 
 
** Bijkomende Verklaring
 
 
Verpakking
Mur 20/4 is verpakt in plastic zakken van 25 kg, gestapeld op europalletten (1200 kg per palet) met een beschermhoes.
De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van Buildwise en van de technische fiche.

BENOR-Certificatie :
De BENOR-Certificatie van dit product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier/producent in staat is om doorlopend de overeenstemming van dit product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggend BENOR-fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de fabrikant verklaard worden en door de certificatie-instelling worden geverifieerd.

De bekomen afschuifhechtsterkte hangt af van de mortel, de metselsteen, het vochtgehalte en het vakmanschap.
De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.
Classificatie
Mur 20/4 is een metselmortel van sterkteklasse M 15 volgens EN 998-2
CE-certificaatnummer : 0965-CPR-MM 505.
Mur 20/4 is BENOR gecertificeerd.Voorbereiding mengsel
Mur 20/4 vermengen met ongeveer 13 % zuiver water (ongeveer 3,25 L water per zak van 25 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen tot de geschikte consistentie is bekomen.
De specie moet homogeen, smeuïg en klontervrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient de mortel (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C) verwerkt te worden binnen de 2 uren .
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
 

 

 
 

Mur 25/4
Metselmortel voor algemene toepassing - M 20 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Mur 25/4 kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken en kalkzandstenen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten (morteltoepassingstypes MX1, MX2 en MX3 volgens de bijlage A van NBN EN 1996-2 en de PTV 651).
Mur 25/4 wordt aanbevolen voor bakstenen met initiële wateropname van:
- IW3: 1,5 - 4 kg/(m².min) voor normaal zuigende steentypes.
- IW4: > 4 kg/(m².min) voor sterk zuigende steentypes.

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Het bepalen van de geschikte mortel gebeurt het beste in overleg met de producent.
Samenstelling
Mur 25/4 is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen en toeslagstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/4 mm volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.
Eigenschappen
Mur 25/4 is een droge industriële prestatiemetselmortel voor algemene toepassing (type G volgens EN 998-2) geschikt voor alle types metselwerk, met een voegdikte van 8 tot 12 mm (type Lv volgens PTV 651).
Mur 25/4 is houder van het merk van overeenkomstigheid BENOR.
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De hechting van de mortel aan de metselsteensteen wordt gecontroleerd door na één minuut twee gemetselde stenen van elkaar te trekken. Bij goede hechting ligt het breukvlak in de mortellaag.
De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Voor een goede hechting, sterk zuigende metselstenen voorbevochtigen.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.

 
Verwerken
 
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen, wind en temperaturen boven +30 °C.
 
Verbruik
Opbrengst:
± 575 L metselspecie per ton droge mortel.
± 14,4 L metselspecie per zak van 25 kg droge mortel.
Technische kenmerken
Sterkteklasse *
M 20
 
Druksterkte na 28 dagen * volgens NBN EN 1015-11
> 20,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen ** volgens NBN EN 1015-11
> 4,5 N/mm²
 
Afschuifhechtsterkte na 28 dagen *
> 0,15 N/mm² tabelwaarde volgens NBN EN 998-2
 
Granulometrie / Korrelgrootte volgens NBN EN 1015-1
0/4 mm
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat volgens NBN EN 1015-3
175 ± 10 mm
 
Volumemassa plastische mortel volgens NBN EN 1015-6
≥ 1700 kg/m³ (gemiddeld 1975 kg/m³)
 
Waterabsorptiecoëfficiënt * volgens NBN EN 1015-18
≤ 0,40 kg/(m²min0,5)
 
Waterbehoefte volgens NBN EN 1015-3
13 % ± 1 %
 
Luchtgehalte volgens NBN EN 1015-7
gemiddeld 15 % individueel < 17 (+2%)
 
Watervasthoudend vermogen volgens bijlage B van PTV 651
> 80%
 
Debiet / Opbrengst **
± 575 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel ** volgens NBN EN 1015-10
± 1950 kg/m³ ± 10%
 
Thermische geleidbaarheid λ10,droog (90,90) volgens EN 1745
(≤1,32 W/m.K) tabelwaarde methode S1, zie PTV 651
 
Therm. geleidbaarheid λ10,droog (50,50) * volgens EN 1745
(≤1,19 W/m.K) voor P=50% tabelw. methode S1, zie PTV 651
 
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt μ *
μ 15/35 tabelwaarde volgens EN 1745
 
Brandreactie / Klasse *
A1
 
Verwerkingstijd
> 2 uur bij 20 °C
 
 
 
 
* Verklaring volgens CPR / DOP volgens EN 998-2
 
 
** Bijkomende Verklaring
 
 
Verpakking
Mur 25/4 is verpakt in plastic zakken van 25 kg, gestapeld op europalletten (1200 kg per palet) met een beschermhoes.

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht bedraagt 12 maanden.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van Buildwise en van de technische fiche.

BENOR-Certificatie:
De BENOR-Certificatie van dit product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier/producent in staat is om doorlopend de overeenstemming van dit product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggend BENOR-fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de fabrikant verklaard worden en door de certificatie-instelling worden geverifieerd.

De bekomen afschuifhechtsterkte hangt af van de mortel, de metselsteen, het vochtgehalte en het vakmanschap.
De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.
Classificatie
Mur 25/4 is een metselmortel van sterkteklasse M 20 volgens EN 998-2.
CE-certificaat: 0965-CPR-MM 505.
Mur 25/4 is BENOR gecertificeerd.Voorbereiding mengsel
Mur 25/4 vermengen met ongeveer 13 % zuiver water (ongeveer 3,25 L water per zak van 25 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen tot de geschikte consistentie is bekomen.
De specie moet homogeen, smeuïg en klontervrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient de mortel (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C) verwerkt te worden binnen 2 uren.
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.


 
 

 

 


 

Mur 8/2
Metselmortel voor algemene toepassing - M 5 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Mur 8/2 kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken en kalkzandstenen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten (morteltoepassingstypes MX1, MX2 en MX3 volgens de bijlage A van NBN EN 1996-2 en de PTV 651).
Mur 8/2 wordt aanbevolen voor bakstenen met initiële wateropname van:
- IW3: 1,5 - 4 kg/(m².min) voor normaal zuigende steentypes
- IW4: > 4 kg/(m².min) voor sterk zuigende steentypes

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Het bepalen van de geschikte mortel gebeurt het beste in overleg met de producent.
Samenstelling
Mur 8/2 is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen en hulpstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/2 volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.
Kleur
Grijs.
Eigenschappen
Mur 8/2 is een droge industriële prestatiemetselmortel voor algemene toepassing (type G volgens EN 998-2) geschikt voor alle types metselwerk, met een voegdikte van 8 tot 12 mm (type Lv volgens PTV 651).
Mur 8/2 is houder van het merk van overeenkomstigheid BENOR.
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De hechting van de mortel aan de metselsteen wordt gecontroleerd door na één minuut twee gemetselde stenen van elkaar te trekken. Bij goede hechting ligt het breukvlak in de mortellaag.
De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Voor een goede hechting, sterk zuigende metselstenen vóórbevochtigen.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen, wind en temperaturen boven +30 °C.
Verbruik
Opbrengst:
± 625 L metselspecie per ton droge mortel,
± 15 L metselspecie per zak van 25 kg droge mortel,
± 6 L metselspecie per zak van 10 kg droge mortel,
± 3 L metselspecie per zak van 5 kg droge mortel.
Technische kenmerken
Sterkteklasse *
M 5
 
Druksterkte na 28 dagen * volgens NBN EN 1015-11
> 5,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen ** volgens NBN EN 1015-11
> 1,5 N/mm²
 
Afschuifhechtsterkte na 28 dagen *
> 0,15 N/mm² tabelwaarde volgens NBN EN 998-2
 
Granulometrie / Korrelgrootte volgens NBN EN 1015-1
0/2 mm
 
Chloridegehalte * volgens NBN EN 1015-17
≤ 0,1 M.%
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat volgens NBN EN 1015-3
175 ± 10 mm
 
Volumemassa plastische mortel volgens NBN EN 1015-6
≥ 1700 kg/m³ (gemiddeld 1800 kg/m³)
 
Waterabsorptiecoëfficiënt * volgens NBN EN 1015-18
≤ 0,40 kg/(m²min0,5)
 
Waterbehoefte volgens NBN EN 1015-3
14 % ± 1 %
 
Luchtgehalte volgens NBN EN 1015-7
gemiddeld 17 % individueel < 19 (+2%)
 
Watervasthoudend vermogen volgens bijlage B van PTV 651
> 80%
 
Debiet / opbrengst **
± 625 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel ** volgens NBN EN 1015-10
± 1700 kg/m³ ± 10%
 
Therm. geleidbaarheid λ10,droog (90,90) volgens EN 1745
(≤ 0,77 W/m.K) voor P=90%, tabelwaarde, methode S1, zie PTV 651
 
Therm. geleidbaarheid λ10,droog (50,50) * volgens EN 1745
(≤ 0,72 W/m.K) voor P=50%, tabelwaarde, methode S1, zie PTV 651
 
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt μ * volgens EN 1745
μ 15/35 tabelwaarde volgens EN 1745
 
Brandreactie / Klasse * volgens EN 13501-1
A1
 
Verwerkingstijd volgens NBN EN 1015-9
> 2 uur bij 20 °C
 
 
 
 
* Verklaring volgens CPR / DOP volgens EN 998-2
 
 
** Bijkomende Verklaring
 
 
Verpakking
Mur 8/2 is verpakt:
- in plastic zakken van 5 kg (4 x 5 kg per doos; 540 kg per pallet) met een beschermhoes,
- in plastic zakken van 10 kg (2 x 10 kg per doos; 540 kg per pallet) met een beschermhoes,
- in plastic zakken van 25 kg op europalletten van 1200 kg met een beschermhoes,
- in papieren zakken van 25 kg op europalletten van 1200 kg met een beschermhoes,
- in papieren zakken van 35 kg op europalletten van 1400 kg of 1680 kg met een beschermhoes,
- in bigbags van 1200 kg.
De verpakking kan per land verschillen.

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van Buildwise en van de technische fiche.

BENOR-Certificatie:
De BENOR-Certificatie van dit product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier/producent in staat is om doorlopend de overeenstemming van dit product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat de prestaties die door de fabrikant worden verklaard en door de certificatie-instelling worden geverifieerd.

De bekomen afschuifhechtsterkte hangt af van de mortel, de metselsteen, het vochtgehalte en het vakmanschap.
De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.

Classificatie
Mur 8/2 is een prestatiemetselmortel voor algemene toepassing van sterkteklasse M 5 volgens EN 998-2.
CE-certificaatnummers: 0965-CPR-MM 505 en 0965-CPR-MM 503.
Mur 8/2 is BENOR in België gecertificeerd.
Voorbereiding mengsel
Mur 8/2 vermengen met ongeveer 14 % zuiver water (ong. 3,5 L water per zak van 25 kg, ong. 1,4 L water per zak van 10 kg of 0,7 L water per zak van 5 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen tot de geschikte consistentie is bekomen. De specie moet homogeen, plastisch en klontvrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient de mortel verwerkt te worden binnen de 2 uren (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C).
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
 

 

 


 

Mur 8/2 L
Metselmortel voor algemene toepassing - M 5 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Mur 8/2 L kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken en kalkzandstenen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten (morteltoepassingstypes MX1, MX2 en MX3 volgens de bijlage A van NBN EN 1996-2 en de PTV 651).
Mur 8/2 wordt aanbevolen voor bakstenen met initiële wateropname van:
- IW3: 1,5 - 4 kg/(m².min) voor normaal zuigende steentypes
- IW4: > 4 kg/(m².min) voor sterk zuigende steentypes

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Het bepalen van de geschikte mortel gebeurt het beste in overleg met de producent.
Samenstelling
Mur 8/2 L is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen en hulpstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandhoogovencement volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/2 volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.
Kleur
Grijs.
Eigenschappen
Mur 8/2 L is een droge industriële prestatiemetselmortel voor algemene toepassing (type G volgens EN 998-2) geschikt voor alle types metselwerk, met een voegdikte van 8 tot 12 mm (type Lv volgens PTV 651).
Mur 8/2 L is houder van het merk van overeenkomstigheid BENOR.
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De hechting van de mortel aan de metselsteen wordt gecontroleerd door na één minuut twee gemetselde stenen van elkaar te trekken. Bij goede hechting ligt het breukvlak in de mortellaag.
De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Voor een goede hechting, sterk zuigende metselstenen vóórbevochtigen.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen, wind en temperaturen boven +30 °C.
Verbruik
Opbrengst:
± 651 L metselspecie per ton droge mortel,
± 16,25 L metselspecie per zak van 25 kg droge mortel.
Technische kenmerken
Sterkteklasse *
M 5
 
Druksterkte na 28 dagen * volgens NBN EN 1015-11
> 5,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen ** volgens NBN EN 1015-11
> 1,5 N/mm²
 
Afschuifhechtsterkte na 28 dagen *
> 0,15 N/mm² tabelwaarde volgens NBN EN 998-2
 
Granulometrie / Korrelgrootte volgens NBN EN 1015-1
0/2 mm
 
Chloridegehalte * volgens NBN EN 1015-17
≤ 0,1 M.%
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat volgens NBN EN 1015-3
175 ± 10 mm
 
Volumemassa plastische mortel volgens NBN EN 1015-6
≥ 1700 kg/m³ (gemiddeld 1800 kg/m³)
 
Waterabsorptiecoëfficiënt * volgens NBN EN 1015-18
≤ 0,40 kg/(m²min0,5)
 
Waterbehoefte volgens NBN EN 1015-3
14 % ± 1 %
 
Luchtgehalte volgens NBN EN 1015-7
gemiddeld 17 % individueel < 19 (+2%)
 
Watervasthoudend vermogen volgens bijlage B van PTV 651
> 80%
 
Debiet / opbrengst **
± 651 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel ** volgens NBN EN 1015-10
± 1725 kg/m³ ± 10%
 
Therm. geleidbaarheid λ10,droog (90,90) volgens EN 1745
(≤ 0,90 W/m.K) voor P=90%, tabelwaarde, methode S1, zie PTV 651
 
Therm. geleidbaarheid λ10,droog (50,50) * volgens EN 1745
(≤ 0,73 W/m.K) voor P=50%, tabelwaarde, methode S1, zie PTV 651
 
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt μ * volgens EN 1745
μ 15/35 tabelwaarde volgens EN 1745
 
Brandreactie / Klasse * volgens EN 13501-1
A1
 
Verwerkingstijd volgens NBN EN 1015-9
> 2 uur bij 20 °C
 
 
 
 
* Verklaring volgens CPR / DOP volgens EN 998-2
 
 
** Bijkomende Verklaring
 
 
Verpakking
Mur 8/2 L is verpakt:
- in papieren zakken van 25 kg op europalletten van 1200 kg met een beschermhoes,
- in bigbags van 1200 kg.

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van Buildwise en van de technische fiche.

BENOR-Certificatie:
De BENOR-Certificatie van dit product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier/producent in staat is om doorlopend de overeenstemming van dit product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat de prestaties die door de fabrikant worden verklaard en door de certificatie-instelling worden geverifieerd.

De bekomen afschuifhechtsterkte hangt af van de mortel, de metselsteen, het vochtgehalte en het vakmanschap.
De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.
Classificatie
Mur 8/2 L is een prestatiemetselmortel voor algemene toepassing van sterkteklasse M 5 volgens EN 998-2.
CE-certificaatnummer: 0965-CPR-MM 505.
Mur 8/2 is BENOR in België gecertificeerd.
Voorbereiding mengsel
Mur 8/2 L vermengen met ongeveer 14 % zuiver water (ong. 3,5 L water per zak van 25 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen tot de geschikte consistentie is bekomen. De specie moet homogeen, plastisch en klontvrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient de mortel verwerkt te worden binnen de 2 uren (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C).
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
 

 

 
 

Mur 8/2 W
Bastaardmetselmortel voor algemene toepassing - M 5 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Mur 8/2 W kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken en kalkzandstenen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten (morteltoepassingstypes MX1, MX2 en MX3 volgens de bijlage A van NBN EN 1996-2 en de PTV 651).
Mur 8/2 W wordt aanbevolen voor bakstenen met initiële wateropname van:
- IW3: 1,5 - 4 kg/(m².min) voor normaal zuigende steentypes
- IW4: > 4 kg/(m².min) voor sterk zuigende steentypes

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Het bepalen van de geschikte mortel gebeurt het beste in overleg met de producent.
Samenstelling
Mur 8/2 W is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen en hulpstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 197-1 en gehydrateerde kalk volgens EN 459-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/2 volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.
Kleur
Grijs.
Eigenschappen
Mur 8/2 W is een droge industriële prestatiebastaardmetselmortel voor algemene toepassing (type G volgens EN 998-2) geschikt voor alle types metselwerk, met een voegdikte van 8 tot 12 mm (Type Lv volgens PTV 651).
Mur 8/2 W is houder van het merk van overeenkomstigheid BENOR.
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De hechting van de mortel aan de metselsteen wordt gecontroleerd door na één minuut twee gemetselde stenen van elkaar te trekken. Bij goede hechting ligt het breukvlak in de mortellaag.
De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Voor een goede hechting, sterk zuigende metselstenen vóórbevochtigen.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen, wind en temperaturen boven +30 °C.
Verbruik
Opbrengst:
± 625 L metselspecie per ton droge mortel,
± 15 L metselspecie per zak van 25 kg droge mortel.
 
Technische kenmerken
Sterkteklasse *
M 5
 
Druksterkte na 28 dagen * volgens NBN EN 1015-11
> 5,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen ** volgens NBN EN 1015-11
> 2,5 N/mm²
 
Afschuifhechtsterkte na 28 dagen *
> 0,15 N/mm² tabelwaarde volgens NBN EN 998-2
 
Granulometrie / Korrelgrootte volgens NBN EN 1015-1
0/2 mm
 
Chloridegehalte * volgens NBN EN 1015-17
≤ 0,1 M.%
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat volgens NBN EN 1015-3
175 ± 10 mm
 
Volumemassa plastische mortel volgens NBN EN 1015-6
≥ 1700 kg/m³ (gemiddeld 1800 kg/m³)
 
Waterabsorptiecoëfficiënt * volgens NBN EN 1015-18
≤ 0,40 kg/(m²min0,5)
 
Waterbehoefte volgens NBN EN 1015-3
14 % ± 1 %
 
Luchtgehalte volgens NBN EN 1015-7
gemiddeld 17 % individueel < 19 (+2%)
 
Watervasthoudend vermogen volgens bijlage B van PTV 651
> 80%
 
Debiet / opbrengst **
± 625 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel ** volgens NBN EN 1015-10
± 1725 kg/m³ ± 10%
 
Therm. geleidbaarheid λ10,droog (90,90) volgens EN 1745
(≤ 0,89 W/m.K) voor P=90%, tabelwaarde, methode S1, zie PTV 651
 
Therm. geleidbaarheid λ10,droog (50,50) * volgens EN 1745
(≤ 0,81 W/m.K) voor P=50%, tabelwaarde, methode S1, zie PTV 651
 
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt μ * volgens EN 1745
μ 15/35 tabelwaarde volgens EN 1745
 
Brandreactie / Klasse * volgens EN 13501-1
A1
 
Verwerkingstijd volgens NBN EN 1015-9
> 2 uur bij 20 °C
 
 
 
 
* Verklaring volgens CPR / DOP volgens EN 998-2
 
 
** Bijkomende Verklaring
 
 
Verpakking
Mur 8/2 W is verpakt:
- in papieren zakken van 25 kg op europalletten van 1200 kg met een beschermhoes,
- in bigbags van 1200 kg.

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van Buildwise en van de technische fiche.

BENOR-Certificatie:
De BENOR-Certificatie van dit product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier/producent in staat is om doorlopend de overeenstemming van dit product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat de prestaties die door de fabrikant worden verklaard en door de certificatie-instelling worden geverifieerd.

De bekomen afschuifhechtsterkte hangt af van de mortel, de metselsteen, het vochtgehalte en het vakmanschap.
De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.
Classificatie
Mur 8/2 W is een prestatiemetselmortel voor algemene toepassing van sterkteklasse M 5 volgens EN 998-2.
CE-certificaatnummer: 0965-CPR-MM 505.
Mur 8/2 W is BENOR in België gecertificeerd.Voorbereiding mengsel
Mur 8/2 W vermengen met ongeveer 14 % zuiver water (ong. 3,5 L water per zak van 25 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen tot de geschikte consistentie is bekomen. De specie moet homogeen, plastisch en klontvrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient de mortel verwerkt te worden binnen de 2 uren (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C).
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
 

 

 


 

Repair & Finish Cement
Multifunctionele herstel- en afwerkingsmortel
Silomur 12/4 SPS white
Metselmortel voor algemene toepassing - M 10 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Silomur 12/4 SPS white kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken en kalkzandstenen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten.
Silomur 12/4 SPS white wordt aanbevolen voor bakstenen met initiële wateropname van:
- IW1: < 0,5 kg/(m².min) voor niet zuigende steentypes
- IW2: 0,5 - 1,5 kg/(m².min) voor matig zuigende steentypes (o.a. strengpersstenen)

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
 
Samenstelling
Silomur 12/4 SPS white is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen en toeslagstoffen om de eigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/4 mm volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.
Eigenschappen
Silomur 12/4 SPS white is een droge voorgemengde metselmortel voor algemene toepassing (Type G volgens EN 998-2) geschikt voor alle types metselwerk. De gebruiksklare mortel wordt in silo’s op de werf gebracht en ter plaatse volautomatisch gemengd met water, volgens de gewenste hoeveelheid en vloeibaarheid.
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Voor een betere hechting kunnen afhankelijk van de steen bijkomende mortelaanpassingen noodzakelijk zijn.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Verwerken
De menginstallatie van de silo wordt aangesloten op water en elektriciteit:
- Water: minimaal 2,5 kg waterdruk, aangesloten op het waternet of opgepompt uit een waterreservoir;
- Elektriciteit: keuze uit 220 V monofasig voorzien van een motor van 2,2 kW, of 220 / 380 V driefasig voorzien van een motor van 4 / 5,5 / 7,5 kW.
Met een eenvoudige druk op de knop krijgt men ogenblikkelijk de gewenste hoeveelheid mortel.
Het rendement van de mengvijzel bedraagt, naargelang het type 20, 40, 50 of 100 L/min.
In functie van de te verwerken materialen en de weersomstandigheden kan de consistentie van de mortel bepaald worden dankzij de regelbare watertoevoer.
Een verdeelkast maakt het mogelijk steeds een vooraf bepaalde hoeveelheid mortel aan te maken.
Na het mengen moet de mortel (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C) binnen de 2 uur verwerkt worden.
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
 
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind, en temperaturen boven +30 °C.
 
Verbruik
Opbrengst Silomur 12/4 SPS white:
± 550 L metselspecie per ton droge mortel.
Technische kenmerken
Sterkteklasse
M 10
 
Druksterkte na 28 dagen
> 10,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen
> 2,5 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen
> 0,15 N/mm² (tabelwaarde volgens EN 1052-3 EN 998-2)
 
Granulometrie / Korrelgrootte
0/4 mm
 
Chloridegehalte
≤ 0,1 M.%
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat
175 ± 10 mm
 
Volumemassa plastische mortel
≥1750 kg/m³ (gemiddeld 2000 kg/m³)
 
Waterabsorptiecoefficiënt
≤ 0,40 kg/(m²min0,5)
 
Waterbehoefte
11 % ± 1 %
 
Luchtgehalte
< 20 % (gemiddeld 12 % ± 2%)
 
Waterretentie
75 - 80 %
 
Debiet / opbrengst
± 550 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel
± 1950 kg/m³ ± 10%
 
Thermische geleidbaarheid λ10,droog
(≤1,09 W/m.K) voor P=50% / (≤1,19 W/m.K) voor P=90%
 
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt μ
μ 15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745)
 
Brandreactie / Klasse
A1
 
Verwerkingstijd
> 2 uur
 
Verpakking
Los in silo.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het WTCB en van de technische fiche.

De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.


Classificatie
Silomur 12/4 SPS white is een metselmortel van sterkteklasse M10 volgens EN 998-2.
CE-certificaatnummer: 0965-CPR-MM 505.
Veiligheidsrichtlijnen
Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente veiligheidsinformatieblad. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 

 

 

Silomur 12/4 white
Metselmortel voor algemene toepassing - M 10 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Silomur 12/4 white kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken, kalkzandsteen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten (toepassingstype A en B volgens EN 998-2).
Silomur 12/4 white wordt aanbevolen voor bakstenen met initiële wateropname van:
- IW3: 1,5 - 4 kg/(m².min) voor zuigende steentypes
- IW4: > 4 kg/(m².min) voor sterk zuigende steentypes

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Het bepalen van de geschikte mortel gebeurt het beste in overleg met de producent.

 
Samenstelling
Silomur 12/4 white is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen en toeslagstoffen om de eigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/2 mm volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.
Eigenschappen
Silomur 12/4 white is een droge industriële prestatiemetselmortel voor algemene toepassing (type G volgens EN 998-2) geschikt voor alle types metselwerk, met een voegdikte van 8 tot 12 mm.
De gebruiksklare mortel wordt in silo’s op de werf gebracht en ter plaatse volautomatisch gemengd met water, volgens de gewenste hoeveelheid en vloeibaarheid.
 
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De hechting van de mortel aan de metselsteen wordt
gecontroleerd door na één minuut twee gemetselde stenen van elkaar te trekken. Bij goede hechting ligt het breukvlak in de mortellaag. 
De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden. 
Voor een goede hechting, sterk zuigende metselstenen vóórbevochtigen. 
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
 
Verwerken
De menginstallatie van de silo wordt aangesloten op water en elektriciteit:
- Water: minimaal 2,5 kg waterdruk, aangesloten op het waternet of opgepompt uit een waterreservoir.
- Elektriciteit: keuze uit 220 V monofasig voorzien van een motor van 2,2 kW, of 220 / 380 V driefasig voorzien van een motor van 4/5,5/7,5 kW.
Met een eenvoudige druk op de knop krijgt men ogenblikkelijk de gewenste hoeveelheid mortel.
Het rendement van de mengvijzel bedraagt, naargelang het type 20, 40, 50 of 100 L/min.
In functie van de te verwerken materialen en de weersomstandigheden kan de consistentie van de mortel bepaald worden dankzij de regelbare watertoevoer.
Een verdeelkast maakt het mogelijk steeds een vooraf bepaalde hoeveelheid mortel aan te maken.
Na het mengen moet de mortel (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C) binnen de 2 uur verwerkt worden.
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
 

Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind.

 Verbruik
Opbrengst Silomur 12/4 white:
± 625 L metselspecie per ton droge mortel.Technische kenmerken
Sterkteklasse *
M 10
 
Druksterkte na 28 dagen * volgens NBN EN 1015-11
> 10,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen ** volgens NBN EN 1015-11
> 1,5 N/mm²
 
Afschuifhechtsterkte na 28 dagen *
> 0,15 N/mm² tabelwaarde volgens NBN EN 998-2
 
Granulometrie / Korrelgrootte volgens NBN EN 1015-1
0/2 mm
 
Chloridegehalte * volgens NBN EN 1015-17
≤ 0,1 M.%
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat volgens NBN EN 1015-3
175 ± 10 mm
 
Volumemassa plastische mortel volgens NBN EN 1015-6
≥1700 kg/m³ (gemiddeld 1800 kg/m³)
 
Waterabsorptiecoëfficiënt * volgens NBN EN 1015-18
≤ 0,40 kg/(m²min0,5)
 
Waterbehoefte NBN EN 1015-3
14 % ± 1 %
 
Luchtgehalte volgens NBN EN 1015-7
gemiddeld 17 % individueel < 19 (+2%)
 
Watervasthoudend vermogen
> 80 %
 
Debiet / opbrengst **
± 625 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel ** volgens NBN EN 1015-10
± 1725 kg/m³ ± 10%
 
Thermische geleidbaarheid λ10,droog (90,90) volgens EN 1745
(≤0,93 W/m.K) tabelwaarde
 
Therm. geleidbaarheid λ10,droog (50,50) * volgens EN 1745
(≤0,79 W/m.K) voor P=50% tabelwaarde
 
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt μ * volgens EN 1745
μ 15/35 tabelwaarde volgens EN 1745
 
Brandreactie / Klasse * volgens EN 13501-1
A1
 
Verwerkingstijd volgens NBN EN 1015-9
> 2 uur bij 20 °C
 
 
 
 
* Verklaring volgens CPR / DOP volgens EN 998-2
 
 
** Bijkomende Verklaring
 
 
Verpakking
Los in silo.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het WTCB en van de technische fiche.

De bekomen afschuifhechtsterkte hangt af van de mortel, de metselsteen, het vochtgehalte en het vakmanschap.
De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.
 
Classificatie
Silomur 12/4 white is een prestatiemetselmortel voor algemene toepassing van sterkteklasse M 10 volgens EN 998-2.
CE-certificaatnummer: 0965-CPR-MM 505.

 
Veiligheidsrichtlijnen
Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente veiligheidsinformatieblad. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 

  

Tradimur
Metselmortel met kalk voor algemene toepassing - M 5 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Tradimur kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken, kalkzandsteen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten (toepassingstype A en B volgens EN 998-2).
Tradimur wordt aanbevolen voor bakstenen met initiële wateropzuiging van klasses:
- IW3: 1,5 - 4 kg/(m².min) voor normaal zuigende steentypes,
- IW4: > 4 kg/(m².min) voor sterk zuigende steentypes.
Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.

Tradimur is bijzonder aan te bevelen voor het renoveren van oud metselwerk.


 
Samenstelling
Tradimur is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen en toeslagstoffen om de eigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 197-1 en kalk volgens EN 459-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/2 mm volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.
 
Eigenschappen
Tradimur is een droge, mengklare, industriële prestatiemetselmortel voor algemene toepassing (type G volgens EN 998-2) geschikt voor alle types metselwerk.
- Mengklaar
- Bastaardmortel
- Voor voegdiktes van 8 tot 12 mm
- Bestaat ook in beige
 
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De hechting van de mortel aan de metselsteen wordt gecontroleerd door na één minuut twee gemetselde stenen van elkaar te trekken. Bij goede hechting ligt het breukvlak in de mortellaag. De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden. Voor een goede hechting, sterk zuigende metselstenen vóórbevochtigen.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen, wind en temperaturen boven +30 °C.
 
Verbruik
Opbrengst:
- ± 1 ton droge mortel: ± 625 L metselspecie,
- ± 25 kg droge mortel: ± 15,5 L metselspecie.
 
Technische kenmerken
Sterkteklasse
M 5
 
Druksterkte na 28 dagen
> 5,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen
> 1,5 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen
> 0,15 N/mm² (tabelwaarde volgens EN 1052-3 en EN 998-2)
 
Granulometrie / Korrelgrootte
0/2 mm
 
Chloridegehalte
≤ 0,1 M.%
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat
175 ± 10 mm
 
Volumemassa natte mortel
≥ 1750 kg/m³ (gemiddeld 1800 kg/m³)
 
Waterabsorptiecoëfficiënt
≤ 0,40 kg/(m²min0,5)
 
Waterbehoefte
± 14 % ± 1 %
 
Luchtgehalte
< 20 % (gemiddeld 16 % ± 2 %)
 
Waterretentie
> 80%
 
Debiet / opbrengst
± 625 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel
± 1700 kg/m³ ± 10%
 
Thermische geleidbaarheid λ10,droog
(≤0,72 W/m.K) voor P=50% / (≤0,77 W/m.K) voor P=90%
 
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt μ
μ 15/35 tabelwaarde volgens EN 1745
 
Brandreactie / Klasse
A1
 
Verwerkingstijd
± 2 uur
 
Verpakking
Tradimur is verpakt:
- in plastic of papieren zakken van 25 kg gestapeld op europaletten van 1200 kg met een beschermhoes,
- in bigbags van 1200 kg,
- in silo.
De verpakking kan per land verschillen.
De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het WTCB en van de technische fiche.
De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.
Classificatie
Tradimur is een prestatiemetselmortel voor algemene toepassing van sterkteklasse M 5 volgens EN 998-2.
- CE-certificaatnummer: 0965-CPR-MM 505.
Voorbereiding mengsel
Tradimur vermengen met ongeveer 14% zuiver water (ongeveer 3,5 L water per zak van 25 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen tot de geschikte consistentie is bekomen. De specie moet homogeen, smeuïg en klontervrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient de mortel verwerkt te worden binnen ongeveer 2 uren (bij een omgevingstemperatuur van + 20 °C). Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
 
 

 

 

>
 

Tradimur Beige
Bastaardmortel met natuurlijk hydraulische kalk - M 5 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Tradimur Beige kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken, kalkzandsteen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten (toepassingstype A en B volgens EN 998-2).
Tradimur wordt aanbevolen voor bakstenen met initiële wateropname van:
-IW3:1,5 - 4 kg/(m².min) voor zuigende steentypes
-IW4: > 4 kg/(m².min) voor sterk zuigende steentypes
Tradimur Beige is bijzonder aan te bevelen voor het renoveren van oud metselwerk.

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Samenstelling
Tradimur Beige is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen en toeslagstoffen om de eigenschappen van de mortel te verbeteren.
- Bindmiddelen: wit Portlandcement volgens EN 197-1 en natuurlijke hydraulische kalk volgens EN 459-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/2 volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.
- Pigmenten.
 
Eigenschappen
Tradimur Beige is een droge industriële prestatiemetselmortel voor algemene toepassing (type G volgens EN 998-2) geschikt voor alle types metselwerk, met een voegdikte van 8 tot 12 mm.
Tradimur Beige is een droge, kant-en-klare bastaardmortel voor alle traditioneel metselwerk.
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De hechting van de mortel aan de metselsteen wordt gecontroleerd door na één minuut twee gemetselde stenen van elkaar te trekken. Bij goede hechting ligt het breukvlak in de mortellaag.
De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken.
De ondergrond moet schoon, vast, stofvrij, belastbaar zijn van oliën, vetten of overige residuen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.
Voor een goede hechting, sterk zuigende metselstenen vóórbevochtigen.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Nabehandeling
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het WTCB.
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind. Tijdens het metselen en het verhardingsproces van Tradimur Beige mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
 
Verbruik
Opbrengst:
- ± 625 L metselspecie per ton droge mortel,
- ± 3 L metselspecie per 5 kg droge mortel.
Technische kenmerken
Sterkteklasse
M 5
 
Druksterkte na 28 dagen
> 5,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen
> 1,5 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen
> 0,15 N/mm² (tabelwaarde volgens EN 1052-3 en EN 998-2)
 
Korrelgrootte
0/2 mm
 
Chloridegehalte
≤ 0,1 M.%
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat
175 ± 10 mm
 
Volumemassa natte mortel
≥ 1750 kg/m³ (gemiddeld 1800 kg/m³)
 
Waterabsorptiecoëfficiënt
≤ 0,40 kg/(m²min0,5)
 
Waterbehoefte
± 14 %
 
Luchtgehalte
< 20 % (gemiddeld 16 % ± 2 %)
 
Waterretentie
> 80%
 
Debiet / Opbrengst
± 625 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel
± 1700 kg/m³ ± 10%
 
Thermische geleidbaarheid λ10,droog
(≤0,73 W/m.K) voor P=50% / (≤0,84 W/m.K) voor P=90%
 
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt μ
μ 15/35 tabelwaarde volgens EN 1745
 
Brandreactie / Klasse
A1
 
Verwerkingstijd
> 2 uur
 
Verpakking
Tradimur Beige is verpakt:
- in plastic zakken van 5 kg per dozen van 4, op palletten van 540 kg met een beschermhoes,
- in papieren zakken van 25 kg op europalletten van 1200 kg met een beschermhoes,

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.Voorbereiding mengsel
Tradimur Beige vermengen met ongeveer 14% zuiver water (ongeveer 0,7 L per verpakking van 5 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen tot de geschikte consistentie is bekomen.
De specie moet homogeen en klontervrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient de mortel verwerkt te worden binnen 2 uren (bij +20 °C).
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.