Bindmiddelen

Bindmiddelen zijn geschikt voor het aanmaken van pleisters en mortels.

Chaux de Wasselonne NHL 2
Natuurlijk hydraulische kalk
Toepassingsgebied
- Metselwerk: DTU 20.1
- Pleisters: DTU 26.1
 
Eigenschappen
Kalk uit Wasselonne NHL2 is een bindmiddel met mechanische eigenschappen geschikt voor het aanmaken van mortels, witkalk of pleisters toe te passen op matig belastbare ondergronden. De kalk wordt verkregen door het branden van de kalksteen van Wasselonne (Beneden Rijn). De kenmerkende kleur van de natuurlijke kalk van Wasselonne bewaart de oorspronkelijkheid van oude gebouwen. De kalk kan licht van kleur verschillen naargelang de ontginningslaag en plaats.
Voorbereiding ondergrond
Werk steeds op een propere, stofvrije en correct voorbevochtigde ondergrond.
Niet te gebruiken op:
-ondergronden die behandeld zijn met een hydrofuge
-gipsgebonden ondergronden
-ondergronden in een agressief milieu
 
Verwerken
Voor pleisters handmatig aangebracht in 3 lagen (NF P 15-201 réf: DTU 26-1):

Aanbrandlaag:
De ondergrond voorbevochtigen tot deze verzadigd is.
De aanbrandlaag aanbrengen met een spaan over de gehele oppervlakte in een laagdikte van 3 – 5 mm naargelang zijn consistentie. De aanbrandlaag ruw zetten om de aanhechting van de volgende laag te verbeteren, dewelke na uitharding van de aanbrandlaag mag aangebracht worden (na 2 tot 7 dagen, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden).

Onderlaag:
De onderlaag wordt aangebracht op de uitgeharde, licht voorbevochtigde aanbrandlaag.
Naargelang de gewenste dikte, wordt de pleisterlaag aangebracht in 1 of 2 lagen. Indien 2 lagen de 2e laag nat in nat aanbrengen op de eerste.
Het verdichten van de pleister wordt bekomen door het afreien met een rei en het verdichten met een spaan.
Het oppervlak ruw zetten (bvb dmv een kam) voor een goede hechting van de afwerklaag.
De minimale wachttijd voor het aanbrengen van de afwerklaag is 7 tot 14 dagen, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden.
De gemiddelde laagdikte voor de onderlaag (inclusief de aanbrandlaag) ligt tussen 15 en 20 mm, naargelang de ondergrond.

Afwerklaag:
De afwerklaag wordt aangebracht op de uitgeharde, licht voorbevochtigde onderlaag.
De laagdikte van de afwerklaag ligt tussen 5 en 8 mm, afhankelijk van het esthetisch beoogde aspect.
 
Verbruik
Verbruik van Chaux de Wasselonne NHL2 naargelang de toepassing
-Aanbrandlaag (3 – 5 mm): 1,2 – 2 kg/m²
-Onderlaag (10 – 20 mm): 3 – 6 kg/m²
-Afwerklaag:
* Geschraapt (5 – 8 mm): 1,5 – 2,3 kg/m²
* met spaan (5 mm) : 1,5 kg/m²

Voor montage -en voegmortels voor baksteen en snelbouwsteen : 1 zak Chaux de Wasselonne NHL2 voor 100 L mortel
 
Verpakking
Verpakt in zakken van 25 kg, gestapeld op een europallet van 1000 kg, voorzien van een beschermhoes.
De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.
 
Voorbereiding mengsel
Voor pleisters aangebracht in 3 lagen (NF P 15-201 réf : DTU 26-1):
Voor nieuwe gebouwen : zich houden aan de door de norm voorgeschreven dosering.
Voor oud metselwerk :
-Aanbrandlaag (dikte 3 – 5 mm): 1 zak van 25 kg Chaux de Wasselonne NHL2 + 6 delen van 10 L geschikt zand (0/3 mm)
-Onderlaag (dikte 10 – 20 mm): 1 zak van 25 kg Chaux de Wasselonne NHL2 + 8 delen van 10 L geschikt zand (0/3 mm)
-Afwerklaag
* Geschraapt (dikte 5 – 8 mm): 1 zak van 25 kg Chaux de Wasselonne NHL2 + 9 delen van 10 L geschikt zand (0/3 mm)
* Met spaan (dikte 5 mm) : 1 zak van 25 kg Chaux de Wasselonne NHL2 + 10 delen van 10 L geschikt zand (0/1 mm of 0/2 mm)

De toe te voegen hoeveelheid water bedraagt 15 tot 20 L voor iedere mengeling. Deze hoeveelheid wordt aangepast naargelang de dosering van kalk, granulometrie van het zand en de vochtigheid ervan.
Voor montage -en voegmortels (NF P 10-202 ref: 20-1):
Voor bakstenen en snelbouwstenen : 1 deel cement + 4 delen Chaux de Wasselonne NHL2 + 10 delen geschikt zand.
1 zak van 25 kg Chaux de Wasselonne NHL2 geeft ongeveer 40 L mortel.
Meng gedurende minstens 3 minuten totdat een homogene klontervrije massa bekomen is.
 
Gevaarsaanwijzing
Onze aanbevelingen voor de aanmaak en gebruik zijn gebaseersd op proeven en praktijkervaring.
Wij kunnen geenszins de verwerking van onze producten waarborgen daar wij geen invloed hebben noch op de werfomstandigheden, noch op de uitvoering.
 
Veiligheidsrichtlijnen
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P304 + P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorshiriften
 

 


 

Quick Cement
Snelcement
Toepassingsgebied
Quick Cement wordt gebruikt voor:
-toepassing als waterplug
-voegen, opvullingen, pleisterranden, dagkanten, wanden (betonblokken, bakstenen, cellenbeton), slabben, vullen van scheuren, zorgvuldige reparatie van betonvloeren.
-werken in vochtige omgeving,  reparaties (zwembaden, inspectieputten, kuipen, kelders), afsluiten van waterstromen, voegen van pijpen.
-decoratief vormmateriaal, lijstwerk, voorgefabriceerd materiaal, enz.
Kleur
Okerkleurig poeder
Eigenschappen
Quick Cement biedt o.a. de volgende voordelen:
−snelle binding (ongeveer 2 minuten bij +20 °C)
−hoge aanvangsweerstand
−corrosiebestendig (zeewater, gipshoudend water, zuiver en zuur water)
−voor binnen- en buitengebruik
−beperkte krimp
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet proper zijn, ontdaan van stof, oliën of andere residuen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.
De minerale drager dient over voldoende aanhechtsterkte te beschikken, en de draagkracht van de ondergrond dient gewaarborgd te zijn. De voorbehandelde ondergrond vooraf voldoende bevochtigen.
Verwerken
Onmiddellijk na het mengen aanbrengen.
Werken op schone en vochtige (niet stromend, behalve ingeval van toepassing als waterstop) ondergrond.
Na verstijving door een begin van binding niet meer opnieuw mengen: dit gaat ten koste van de binding.
Een opvulling niet afvlakken na droging, maar oneffenheden afbramen met het blad van de troffel.
Voor de eindafwerking geen pure Quick Cement-mortel aanbrengen.
Werk nooit in de volle zon.
Technische kenmerken
Specifiek oppervlak Blaine volgens EN 196-6
> 5 000 cm² /g
 
Bindtijd (bij 20°C)
Ongeveer 2 min.
 
 
 
 
Gemiddelde druksterktes volgens EN 196-1 bij (Water/Poeder: 1/1):
 
 
Na 15 min.
5 N/mm²
 
Na 1 uur
8 N/mm²
 
Na 1 dag
12 N/mm²
 
Na 7 dagen
20 N/mm²
 
Na 28 dagen
27.5 N/m²
 
Verpakking
Quick Cement is verpakt in plastic zakken van 5 kg (4 x 5 kg/doos; 540 kg per pallet) met een beschermhoes.

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 6 maanden.

Opmerking
Maak geen al te grote volumes aan.
Niet onder de volle zon werken. In de zomer koud water gebruiken voor het mengen.
Voorbereiding mengsel
Quick Cement is mengbaar met Portlandcement, natuurlijke waterkalk, luchtkalk en aluminiumcement.
Pure specie: voor dringende voegvullingen en herstellingen in kleine hoeveelheden en laagdikte ( bijv. zoals het herstellen van haarscheuren, schroefwerk e.d.), 3 delen Snelcement op 1 deel water (= 1,66 L per zak van 5 kg).

Versnellen van mortels en beton: Quick Cement toevoegen, aan de nog droge mortel.
Het zand, grind en cement met zorg doseren en droog mengen. (nooit vooraf zand en Quick Cement mengen).
De nodige hoeveelheid water toevoegen, stevig mengen tot u een smeerbare specie hebt verkregen.

Meng nooit teveel Quick Cement in 1 keer.
Gebruik (zeker in de zomer) koud water.

Veiligheidsrichtlijnen
Quick Cement bevat cement. Deze reageert door vochtigheid alkalisch, waardoor huidirritaties kunnen optreden. Huid en ogen dienen beschermd te worden. Bij huidirritaties direct grondig wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en arts consulteren. Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

  

White Cement
Witte cement volgens EN 197-1
Toepassingsgebied
White Cement is een bindmiddel geschikt voor het aanmaken van mortels en pleisters, zowel voor binnen als buiten.
Samenstelling
White Cement is een witte cement conform EN 197-1.
Kleur
Wit poeder.
Eigenschappen
White Cement dient steeds te worden gemengd met andere grondstoffen, afhankelijk van de toepassing, voor het bekomen van een duurzaam resultaat.
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet schoon, vast, stofvrij en belastbaar zijn en vrij van oliën, vetten of andere residuen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.
Tijdens het aanbrengen van de mortel en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan +30°C.
Verbruik
Afhankelijk van de aard van de toepassing.
Technische kenmerken
Aanvang binding
± 1u50-2u40
 
Druksterkte na 28 dagen
≥ 66 MPa
 
Densiteit
1,1 kg/L
 
Fijnheid
400 m²/kg
 
Witheid
85 - 89,5%
 
Volumieke massa - stortgewicht
1080 kg/m³
 
Verpakking
White Cement is verpakt in plastic zakken van 5 kg (4 x 5 kg/doos; 540 kg per pallet) met een beschermhoes.
De houdbaarheid bedraagt 12 maanden, na productiedatum in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C.


Voorbereiding mengsel
De te doseren hoeveelheid varieert naargelang de toepassing. Onderstaande hoeveelheden zijn gebaseerd op een zak White Cement van 5 kg (± 4,5 L).

Type toepassing:
- Dekvloer (cementdosering 300 kg/m³): 5 kg White Cement, 18 L zand 0-4, 2,6 L water. Volume gemengd: 16 L.
- Metselmortel bakstenen (cementdosering 300 kg/m³): 5 kg White Cement, 13 L zand 0/2 of 5 L zand 0/4, 4 L water.
Volume gemengd : 17 L.
-Traditionele cementering:
*Kleeflaag met laagdikte 3 à 5 mm: 5 kg White Cement, 5,5 L kalk (White Lime), 20 L zand 0/4, 6 L water. Volume gemengd: 21 L.
*Cementering met laagdikte 15 à 20 mm : 5 kg White Cement, 7,5 L kalk (White Lime), 25 L zand 0/4, 7 L water. Volume gemengd: 26 L.

De dosering van het zand wordt weergegeven in liter droog zand. Zand wordt meestal nat geleverd. Je moet dan ook rekening houden met een extra dosering van 15 à 20% tov. de voorgeschreven hoeveelheid, naargelang de vochtigheid.

Voor grote hoeveelheden mechanisch mengen in de betonmolen, voor kleinere hoeveelheden met de hand mengen in een kuip dmv een schop of een truweel.
De mengprocedure is als volgt :
- Mengen droge stoffen (granulaten en cement) :
Eerst het grind in de mengbak gieten, daarna de benodigde hoeveelheid zand toevoegen en tenslotte ook de cement.
Voor het bekomen van een mortel geen grind toevoegen : dus eerst het zand en daarna de cement.
Vervolgens mengen totdat een homogeen mengsel wordt bekomen.
- Toevoegen van het aanmaakwater:
Toevoegen van de gepaste hoeveelheid aanmaakwater aan de droge stoffen en vervolgens mengen totdat de juiste consistentie wordt bereikt.
Na het mengen moet de mortel binnen het uur verwerkt worden.
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden met water.

Opmerking: De opgegeven samenstellingen zijn een indicatie, daar de werfomstandigheden en beschikbare grondstoffen variëren.
 
Veiligheidsrichtlijnen
White Cement bevat cement. Deze reageert door vochtigheid alkalisch, waardoor huidirritaties kunnen optreden. Huid en ogen dienen beschermd te worden. Bij huidirritaties direct grondig wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en arts consulteren. Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

  

White Lime
Gehydrateerde kalk
 
Toepassingsgebied
White Lime is een vette, gehydrateerde kalk (luchtkalk, gebluste kalk) die gebruikt wordt als bindmiddel voor (bastaard)metselmortels en pleistermortels voor binnen en buiten gebruik.
White Lime wordt gebruikt om de ondergrond te verstevigen.
White Lime wordt gebruikt in de landbouw als kalkmeststof ter optimalisatie van de PH-waarde. Hierdoor vermindert de zuurtegraad in de ondergrond waardoor mosvorming wordt voorkomen.
White Lime beschermt boomstammen tegen parasieten, knaagdieren en vorst.
White Lime kan ook gebruikt worden als witkalk :
- als verf om oppervlakken en ondergronden wit te zetten, zelfs in vochtige ruimtes.
- om het roesten van tuingereedschap te voorkomen.
- ter bescherming van houten afsluitingen tegen parasieten.
- ter bestrijding van insecten en parasitaire vegetatie in kippenhokken, koeienstallen, varkensstallen, enz...
Kleur
Wit poeder
Eigenschappen
Het toevoegen van White Lime aan metselmortel zorgt ervoor dat deze beter hecht, beter verwerkbaar is en dat de waterdampdoorlatendheid verhoogt waardoor de mortel geschikt wordt voor metselwerk op poreuze ondergronden, zoals sterk zuigende stenen en de kans op uitbloeiingen wordt verminderd.
Het toevoegen van White Lime aan pleister zorgt voor een verhoging van de buigsterkte, wat de kans op scheuren vermindert.
Technische kenmerken
Moleculair gewicht
74,09 g/mol
 
Oplosbaarheid (25°C)
1,64 g/l
 
Densiteit aangestampt produkt
0,85 g/ml
 
Densiteit niet aangestampt produkt
0,46 g/ml
 
Witheid Elrepho FMY/C - groene filter
90
 
Zeeffilter 250/90µm
99,9 / 90%
 


Verpakking
White Lime is verpakt in zakken van in zakken van 2,5kg, gestapeld op paletten van 540kg.
De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking, droog opgeslagen, bedraagt 12 maanden.

Voorbereiding mengsel
Voor metselwerk met cellenbetonblokken of kalkzandsteen : meng 2,5kg White Lime met 12,5kg Grey Cement, 75kg zand en ± 12,5L zuiver water. Daarnaast kunnen ook nog andere additieven toegevoegd worden.
De verhoudingen kunnen variëren naargelang het type metselwerk.

Voor pleisterwerk buiten : meng 2,5kg White lime met 2,5kg Grey Cement of White Cement, 15kg zand en ± 3,25L zuiver water.
Aanbrengen met spaan of truweel.

Voor pleisterwerk binnen :
- als hechtbrug : meng 2,5kg White Lime met 2kg White Cement, 10kg zand en ± 5L zuiver water.
- als eindlaag : meng 2,5kg White Lime met 7,5kg Quick Gyps, 15kg zand en ± 2,5L zuiver water.

Als witkalk : meng 3 à 7kg White Lime met 7L zuiver water, afhankelijk van de toepassing.